PENGEMBANGAN IPTEK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

  • Al Quddus Nofiandri Eko Sucipto Dwijo Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya
Keywords: Ilmu, Islamisasi Ilmu, Hukum Islam

Abstract

Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dalam hal pengembangan Iptek, umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang no-Islam, disamping juga dapat mengembangkan Iptek dari spirit ajaran Islam sendiri. Oleh karena produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam –secara umum- bersifat sekuleristik, maka setelah dipelajari, sebelum diadopsi dan diterpkan di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman, agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Ajaran hukum Islam secara normatif dan empirik sangat memulyakan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ajaran hukum Islam, ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu jelas lebih baik dan lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya (misal dengan bahasa Islamisasi Iptek) sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aminullah Elhady, ”Naquib Al-Attas: Islamisasi Ilmu”, dalam Khudlori Sholeh (Editor), Pemikiran Islam Kontemporer (Yogyakarta: Jendela, 2003).

Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

http://meetabied.wordpress.com/2009/11/01/kedudukan-filsafat-ilmu-dalam-islamisasi-ilmu-pengetahuan-dan-kontribusinya-dalam-krisis-masyarakat-modern/ (Dikutip pada 14-12-2013).

Ismail Raji Al-Faruqi, Islamisasi Pengetahuan (Bandung: Pustaka, 1984).

M. Zainuddin, Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam (Malang: Bayu Media, 2003).

Miftahul Huda, Historisitas Islamisasi Ilmu Pengetahuan, dalam http://drmiftahulhudauin. multiply.com/journal/item/13 (Dikutip pada 14-12-2013).

Osman Bakar, Tauhid dan Sains (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)

Ummi, Islamisasi Sains Perspektif UIN Malang, dalam Inovasi: Majalah Mahasiswa UIN Malang, Edisi 22. Th. 2005.

Wan Mohd Nor Wan Daud, Akhlak Mulia Lewat Islamisasi Ilmu, dalam http://www.mail-archive.com/daarut-tauhiid@yahoogroups.com/msg06276.html (Dikutip pada 14-12-2013).

Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy dkk, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas (Bandung: Mizan, 1998).

Published
2016-02-04
How to Cite
DwijoA. Q. N. E. S. (2016). PENGEMBANGAN IPTEK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 2(1), 144-166. https://doi.org/10.15642/jpai.2014.2.1.144-166
Section
Articles