SIGNIFAKANSI MAQAMAT DAN AMALAN PADA PENDIDIKAN TASAWUF DALAM PERUBAHAN TINGKAH LAKU MANUSIA

  • Mihmidaty Mihmidaty Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya
Keywords: Maqamat, Amalan, Pendidikan Tasawuf, Tingkah Laku

Abstract

Masyarakat dewasa ini cenderung mengikuti gaya hidup materialistic hedonistic. Pada umumnya kontak antar manusia atas dasar prinsip-prinsip fungsional, pragmatis, materialis. Manusia yang seperti itu ternyata tidak bahagia dan diliputi kegelisahan, sehingga terjadi kekeringan spiritual. Oleh karena itu sebagian manusia kembali kepada nilai-nilai keagamaan, cenderung ke arah spiritualisme. Pendidikan tasawuf merupakan alternatif untuk mengatasi masalah ini. Pendidiknya adalah seorang guru yang ma’rifat (mengenal rahasia Ketuhanan) yang diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk membimbing jiwa menuju pada kedekatan dengan Allah SWT dan mencapai kebahagiaan yang hakiki, melalui ajaran maqamat dan amalan-amalan tertentu secara disiplin, sehingga dapat menimbulkan perubahan tingkah laku. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur’an al-Karim

Abu al-Qasim ‘Abd al- Karim al Qushairy, Risalah al-Qushairiyah (Kairo: Dar al-Khair, tt).

‘Abd al-Khaliq al-Hilali, Durrah al-Salikin fi Dhikr al-Silsilah al-Thariqah al-Syadhiliyah al-Mu‘tabarah (tp.: tt., 1980).

‘Abd al-Halim Mahmud, al-Madrasah al-Syadhaliyyah (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1968).

Al-Jami‘ al-Shaghir, Juz I.

‘Abd al-Wahab al-Sha‘rani, Minah al-Saniyyah (Surabaya: al-Hidayah, tt.).

‘Abdul Qadir ‘Isa, Hakikat Tasawuf ( Jakarta: Qisthi Press, 2005).

Al-Sarraj, al-Luma‘ fi al-Tashawwuf (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah,1960).

‘Ali Hasan al-‘Aridh, Bahjat al-Nufus li Ibn ‘Athaillah (Kairo: M. Taufiq Uwaudhat, 1969).

Abu ‘Abbas Ahmad Zaruq al-Fasi, Qawa‘id al-Tashawwuf.

Abi ‘Abdillah, Dalail.

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005).

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz IV ( Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 2005).

Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Mesir: Isa al-Babi al-Halibi, tt.).

Imam Turmudzi, Sunan Turmudzi (Beirut: Dar al-Fikr,1980).

Imam Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002).

Ibn ‘Athaillah, Al-Hikam, terj. Salim Bahraish dengan judul terjemah al-Hikam, Pendekatan Abdi pada Khaliqnya (Surabaya: Balai Buku, 1984).

Ibn ‘Athaillah, Miftah al-Faidh wa Misbah al-Arwah (Mesir: Maktabah Muhammad Ali al-Shabi wa Awladih, tt.).

Ibn ‘Athaillah, Miftah al-Falah wa Mishbah al-Arwah (Mesir: Maktabah ‘Ali Shabih wa Awladih, tt.).

Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I ( Beirut: Dar al-Fakr, 2004).

Isma‘il Ibnu M. Sa‘id al-Qadiri, al-Fuyudhat al-Rabbaniyyah fi al-Ma’athir wa al-Aurad al-Qadiriyah (Kairo: Mash-had al-Husaini, tt.).

Imam Ghazali, Mizan al-‘Amal (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989).

Kharisudin Aqib, Tarekat Qadiriyah & Naqsyabandiyah Suryalaya: Studi tentang Tazkiyatun Nafs sebagai Metode Penyadaran Diri, Disertasi (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,2001).

Muhammad Shadiq ‘Urjun, al-Tashawwuf fi al-Islam Manabi‘uh wa Athwaruh (Kairo: Mathba‘ah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1967).

Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Bandung: Mizan, 1995).

Muhammad Idris, Kamus Idris al-Marbawi, Jilid II.

Masyhuri, Fenomena Alam jin, Pengalaman Spiritual dengan Jin (Solo: CV. Aneka, 1996).

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: P.T. Gravindo Persada, 2003).

Shaykh Mas‘ud Thaha, Murshid Thariqah Shahaliyah dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Magelang, Ceramah, Magelang, 16 November 1999.

Sayyid Ahmad Hashimi, Mukhtar al-Hadith al-Nabawiyyah (Kairo: Shirkah Nur Asia, tt).

Zamraji Saeraji, al-Tadhkirat al-Nafi‘at fi Silsilah al-Thariqah al-Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah, Jilid II (Pare: tp., 1986).

Published
2016-02-04
How to Cite
MihmidatyM. (2016). SIGNIFAKANSI MAQAMAT DAN AMALAN PADA PENDIDIKAN TASAWUF DALAM PERUBAHAN TINGKAH LAKU MANUSIA. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 2(1), 52-87. https://doi.org/10.15642/jpai.2014.2.1.52-87
Section
Articles