Rosif, Rosif. 2016. “DIALEKTIKA PENDIDIKAN ETIKA DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Maskawaih)”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 3 (2), 393-417. https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.2.393-417.