RosifR. (2016). DIALEKTIKA PENDIDIKAN ETIKA DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Maskawaih). Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3(2), 393-417. https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.2.393-417