(1)
RosifR. DIALEKTIKA PENDIDIKAN ETIKA DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Maskawaih). JPAI 2016, 3, 393-417.